Tiberiu Patancius

Tiberiu Patancius

Educatie și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2014-2018), absolvite cu distincția magna cum laude; studii postuniversitare de specializare, disciplina Dreptul internațional al afacerilor, Catedra de Drept Privat, Academia de Studii Economice din București (2000-2001).

Experiență profesională: consilier juridic în cadrul Institutului de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” al Academiei Române (iulie 2019-prezent), avocat, membru al Baroului București, titular al Cabinetului de avocat “Patancius D. Tiberiu-Vlad” (martie 2007 – iunie 2019); consilier juridic în cadrul unei autorități publice și al unor companii private (ianuarie 2003 – februarie 2007).

Publicații:

1. Monografii:
– Accesul la justiție în procesul civil, edit. Universul Juridic, martie 2019, ISBN: 978-606-39-0331-1 (https://m.ujmag.ro/drept/drept-procesual-civil/accesul-la-justitie-in-procesul-civil )

2. Articole:-
Efectivitatea dreptului de acces la justiție al persoanelor juridice de drept privat în cauzele având ca obiect suspendarea documentelor constatatoare emise de autoritățile contractante în legătură cu procedurile de achiziție publică, în Pandectele Române nr.4/2018 (ISBN: 1582-475601804), edit. Wolters Kluwer, București, 2018;
– Issues related to the appearance, evolution, functions and utility of the legal expenses insurance contracts, especially within the European Union’s States, în LESIJ – Lex ET Scientia International Journal nr.2/2017, Juridical Series (ISSN: 1583-039X și eISSN: 2066-1886), edit. Universității „NicolaeTitulescu”, București, 2017, p.34-59;
– Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă, Revista Română de Drept Privat nr.2/2017 (ISSN: 1843-2646), p.205-234;
– Considerații privind caracterul juridic al somației de plată comunicate potrivit dispozițiilor O.G. nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, Revista Română de Drept Privat nr.5/2016 (ISSN: 1843-2646), p.135-152;
– Procedura concilierii directe după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă: între desuetudine șI necesitatea unei reglementări exprese, Analele Universității București, Seria Drept, 2016 (ISSN: 1011-0623), p.164-190;
– Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil: reglementare șI aspecte practice, în Volumul Studii șI Cercetări Juridice Europene al ediției a 8-a a Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în drept (ISSN: 2066-6403), organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, edit. Universul Juridic, Timișoara, 2016, p.231-244;
– Administrarea probelor de către avocațI sau consilieri juridici, instrument procesual util pentru degrevarea instanțelor de judecată, în Volumul Studii șI Cercetări Juridice Europene al ediției a 7-a a Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în drept (ISSN: 2066-6403), organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, edit. Universul Juridic, Timișoara, 2015, p.153-163.