Silviu-Gabriel Barbu


Experienţă profesională
– 2021-prezent: șef al Corpului de Control al prim-ministrului
– 2018-2020: judecător Curtea de Apel București
– 2016-2018: diplomat în serviciul extern al României, însărcinat cu afaceri la Ambasada României din Zimbabwe şi Malawi
– 2016: judecător detaşat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental CJUE
– 2013: membru în Comisia științifică coordonată de Asociația ProDemocrația pentru revizuirea Constituției
– 2012-2016: Inspector general al afacerilor externe – Ministerul Afacerilor Externe – director al Corpului de Control şi Evaluare Diplomatică
– 2012: Secretar general adjunct la Ministerul Justiţiei – coordonator al A.N.P.
– 2011-2012: vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov
– 2006-2018: judecător Curtea de Apel Braşov
– octombrie 2006 – decembrie 2010: cadru didactic asociat Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (drept public)
– 2006-2007: Consilier de Stat Administraţia Prezidenţială – Departamentul Constituţional Legislativ
– 2002-2006: Direcţia Generală a Penitenciarelor, director al Penitenciarului Codlea
– 2002-2004: expert naţional la Consiliul Europei (sesiuni) – doua comisii pentru politici în materie penală
– 2000-prezent: cadru didactic universitar (în prezent conf.univ.dr.) – Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov (titular – cumul de funcţii); domeniul Drept public
– 1995-2005: procuror civil și militar.

Educație și formare
2016: Curs postuniversitar “Conflict management and negotiation” – Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”
2015: Curs postuniversitar – Colegiul Național de Informatii din cadrul Academiei Nationale de Informatii Bucuresti
2014: Curs „Manager”, curs certificat internaţional Celemi
2013: Curs Diplomație şi Securitate – Institutul Diplomatic Român Bucureşti
2011-2012: Diploma absolvire curs mediere – SC Uzamint SRL Braşov
2001-2010: Doctor în ştiinţe juridice – cursuri fără frecvenţă; titlul validat de Ministerul Educației și Cercetării în mai 2011 (Dimensiunea constituțională a libertăţii individuale) – Universitatea Bucureşti; Facultatea de Drept București
2007: Curs postuniversitar ”Integrarea europeană şi buna guvernare” – Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti
2005: Diplomă – Curs postuniversitar ”Managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere”, în limba engleză – Universitatea Naţională de Apărare – Centrul Regional Pentru Managementul Resurselor de Apărare – Braşov
2004: Curs ”Negocierea conflictelor”
2003: Curs ”Management penitenciar”
2002: Curs postuniversitar ”Managementul resurselor de apărare pentru specialişti” în limba engleză – Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Științe Economice – Centrul Regional Pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov
2002: Diplomă – ”Curs de pregătire militară pentru ofiţerii de stat major – magistraţi militari” – Academia Trupelor De Uscat ”Nicolae Bălcescu” – Sibiu
2000-2001: ”Curs postuniversitar pentru pregătirea personalului didactic din învăţământul autorizat” – Universitatea ”Transilvania” din Braşov – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Braşov
1998-1999: ”Curs postuniversitar de ştiinţe penale – Criminalistică” – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept
1997: ”Curs de perfecţionare în ştiinţe penale – Criminalistică”
1995: ”Curs de specializare în drepturile omului” – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului ”RENÉ CASSIN” (Franţa) / Bucureşti (România)
1991-1995: Diplomă licenţiat în ştiinţe juridice – cursuri de zi – Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept Bucureşti

Informații suplimentare
– Membru în echipa de redactare a Enciclopediei Juridice Române, sub egida Academiei Române (din anul 2015);
– Expert ştiinţific în cadrul Forumului Constituţional (Parlamentul României) coordonat de Asociaţia ProDemocraţia – din martie 2013
– din luna iunie 2013 – membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ al Ministrului Justiţiei;
– din septembrie 2012 – octombrie 2014 – Membru în Consiliul Naţional de Integritate
– din 2011 membru în Asociaţia Europeană a Judecătorilor Administrativi (AEAJ ), organizaţie europeană cu sediul legal în Trier, Germania, compusă din judecători administrativi din statele membre ale Uniunii Europene şi din Consiliul Europei. AEAJ se întruneşte anual în 4 grupuri de lucru, care se ocupă cu Independenţa şi eficienţa jurisdicţiei administrative; Dreptul mediului; Dreptul fiscal; Dreptul de azil şi imigrare
– decembrie 2002 – septembrie 2004 – expert naţional la Consiliul Europei (sesiuni) – comisii pentru politici în materie penală
– Diploma “Meritul Judiciar” clasa a V-a, nr. 699 din 28 iunie 2002, acordată de Preşedintele României la propunerea Procurorului General al României şi a Consiliului Superior al Magistraturii pentru activitatea desfăşurată în magistratură
– Peste 35 de articole pe teme de drept, publicate în reviste de specialitate juridică, compendii de drept constituţional, precum și la simpozioane naţionale de ştiinţe juridice, ştiinţe militare şi ştiinţe socio-umane ;
– Coordonator organizare conferințe, moderator, keynotes speaker în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale
– Membru în colegiul de redacţie al “Revistei de Criminalistica”
– Coordonator proiect tematic – drept administrativ pe site juridice.ro
– Coordonator site abcjuridic.ro (realizat împreună cu trei studenti)

Lucrări relevante publicate
– Codex Constitutional, constitutiile statelor membre UE traduse în limba romana și comentate, coautorat sub coordonarea prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, colectiv prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și prof. univ. dr. Ioan Muraru, editura Monitorul Oficial, proiect al Ministerului Justitiei.
– Reglementări internaționale și europene în materia sancțiunilor penale, Editura Sitech Craiova, 2013 – coautor (Oana Saramet, Ioan Aron, Florea Oprea)
– Contencios administrativ si fiscal. Sinteza de jurisprudenţa, Edit Hamangiu 2013 (coautorat Marcela Comşa)
– Curs ”Drept execuțional penal – Partea generală”, Editura Sitech Craiova, 2012
– Recomandări europene în domeniul aplicării sancțiunilor penale, Editura Sitech Craiova, 2012
– Administrarea probelor în unele state europene în litigii privind dreptul mediului, Edit.Sitech, 2012. Lucrarea are la bază un set de chestionare care au fost aplicate de către AEAJ unor judecători specializaţi în litigii administrative referitoare la dreptul mediului, din mai multe state europene. Sinteza a fost prezentată în cadrul conferinţei din 4 octombrie 2012 organizată la Roma (subsemnatul în calitate de speaker workshop)
– Monografie ”Dimensiunea constituțională a libertății individuale”, Editura Hamangiu, 2011;
– Manual pentru studenţi ”Contencios constituţional” (Editura Hamangiu Bucureşti, 2009)- coautorat prof. Ioan Muraru ş.a.
– Curs ”Drept execuţional penal” (ediţia a doua, revăzută şi completată – Editura C.H. Beck, 2008) – (coautorat dr. Alexandru Şerban)
– Curs ”Drept execuţional penal” – Editura All Beck, 2005 – (coautorat dr. Alexandru Şerban).

Distincții
„Meritul Judiciar” – Decret al Preşedintelui României – 2000.


Professional experience:
– 2021 (present): head of the Prime Minister’s Control Corps
– 2018-2020: judge at The Bucharest Court of Appeal
– 2016-2018: diplomat in Romania’s foreign affairs, in charge of business at the Romanian Embassy in Zimbabwe and Malawi
– 2016: seconded judge in the Ministry of Foreign Affairs – government agent of CJEU
– 2013: member of the Scientific Commission coordinated by The ProDemocracy Association for the revision of the Constitution
– 2012-2016: inspector general of foreign affairs – Ministry of Foreign Affairs – director of the Control Corps and of the Evaluation of the Diplomatic Corps
– 2012: deputy general secretary of the Ministry of Justice – coordinator of the National Administration of Penitentiaries
– 2011-2012: vice-president of the Braşov Court of Appeal
– 2006-2018: judge at the Braşov Court of Appeal
– October 2006 – December 2010: associate professor at the University of Bucharest, Faculty of Law (Public Law)
– 2006-2007: state counselor of the Presidential Administration – The Constitutional Legislative Department
– 2002-2006: director of Codlea Penitentiary – Directorate-General of Penitentiaries
– 2002-2004: national expert at the Council of Europe (sessions) – two commissions for criminal policy
– 2000-present: university teacher (associate professor presently) – Faculty of Law and Sociology within the Transylvania University of Braşov; in the field of Public Law
– 1995-2005: civil and military prosecutor

Education
– 2016: postgraduate course – “Conflict management and negotiation” – “Carol I” National Defense University
– 2015: postgraduate course – National Academy of Intelligence, Bucharest – National Intelligence College
– 2014: “Manager” studies – Celemi internationally certified course
– 2013: Diplomacy and Security studies – Romanian Diplomatic Institute, Bucharest
– 2011-2012: graduation certificate in mediation studies – SC Uzamint SRL Brașov
– 2001-2010: doctorate in legal sciences – no frequency courses; title attested by the Ministry of Education and Research in May 2011 (The Constitutional
Dimension of Individual Freedom) – University of Bucharest; Faculty of Law Bucharest
– 2007: postgraduate course – “European Integration and Good Governance” – National Defense University, Bucharest
– 2005: postgraduate course in English – “Defense resources management of executives” – The Regional Department of Defense Resources Management
Studies, Brașov
– 2004: course – “Conflict negotiation”
– 2003: course – “Penitentiary management”
– 2002: postgraduate course in English – “Defense resources management for specialists” – Transylvania University of Brașov – Faculty of Economic Sciences- The Regional Department of Defense Resources Management Studies Brașov
– 2002: certificate – “Military preparation course for staff officers- military magistrates” – “Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu
– 2000-2001: postgraduate course – “Postgraduate course for the training of teaching staff in accredited education” – Transylvania University of Brașov –
Department of Teaching Staff Training, Brașov
– 1998-1999: postgraduate course – “Postgraduate course in criminal sciences – Criminalistics” – University of Bucharest – Faculty of Law
– 1997: perfecting course – “Perfecting course in criminal sciences – Criminalistics”
– 1995: specialization course – “Specialization course in human rights” – University of Bucharest in collaboration with the International Institute of Human Rights “René Cassin”, France
– 1991-1995: bachelor’s degree in law – day courses – University of Bucharest – Faculty of Law, Bucharest

Additional Information
– member of the redacting team of the “Romanian Legal Encyclopedia”, with the guidance of the Romanian Academy (year 2015)
– scientific expert in the Constitutional Forum (The Parliament of Romania) coordinated by PreDemocracy Association (from March 2013 onwards)
– from June 2013: member of the Consultative Scientific Board of the Ministry of Justice
– from September 2012 to October 2014: member of the National Integrity Council
– from 2011 onwards: member of the European Association of Administrative Judges (AEAJ), a European organization with its legal headquarters in Trier,
Germany, composed of administrative judges from the member states of the European Union and European Council. AEAJ meets annually in 4 groups of
work who deal handle the independence and efficiency of administrative jurisdiction, environmental law, tax law and asylum and immigration law
– from December 2002 to September 2004: national expert at the Council of Europe (sessions) – two commissions for criminal policy
– “Judicial Merit” diploma, class V, no. 699 of June 2002, given by the President of Romania at the recommendation of the General Prosecutor of Romania and the Superior Council of Magistracy for his activity in magistracy
– has over 35 articles on law subjects, published in legal specialty magazines, in compendiums of constitutional law and also at national conferences of legal, military and social sciences
– conference organization coordinator, moderator, keynotes speaker at national and international conferences
– member of the editorial board of the “Magazine of Forensic Science”
– thematic project coordinator – administrative law on the “juridice.ro” website
– website coordinator of “abcjuridic.ro” – put together with the help of 3 students

Relevant published papers
– “Constitutional Codex”, the Constitutions of the member states of EU translated and explained in Romanian – co-author and coordinator: university professor Stefan Deaconu; co-authors: Elena Simina Tanasescu and Ioan Muraru – publishing house: The Official Journal of Romania; project of the Ministry of Justice
– “International and European regulations on criminal sanctions”, Sitech Craiova Publishing House, 2013 – co-author (Oana Saramet, Ioan Aron, Florea Oprea)
– “Administrative and fiscal disputes. Synthesis of jurisprudence”, Hamangiu Publishing House, 2013 – co-author (Marcela Comșa County)
– “European recommendations in the field of application of criminal sanctions”, Sitech Craiova Publishing House, 2012
– “Criminal enforcement law – General part”, Sitech Craiova Publishing House, 2012
– “The constitutional dimension of individual freedom”, Hamangiu Publishing House 2011
– “Criminal enforcement law”, first edition, All Beck Publishing House, Bucharest 2005 – co-author (Alexandru Şerban)
– “Constitutional litigation”, Hamangiu Publishing House, Bucharest 2009, co-author (Ioan Muraru, Nasty Marian Vlădoiu, Andrei Muraru)
– “Criminal enforcement law”, second edition, CH Beck Publishing House, Bucharest 2008 – co-author (Alexandru Șerban)
– “Evidence administration in some European countries”, in litigation regarding environmental law, Sitech Craiova Publishing House, 2012; this work is based on a batch of surveys that have been applied by the AEAJ on some judges specialized in administrative litigation on environmental law from several Europen states. The summary was presented during the conference on October 4, 2012 which was organized in Rome

Distinctions
“Judicial Merit” – decree of the President of Romania, 2000


:: Silviu-Gabriel Barbu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Alexandru Șerban, Silviu-Gabriel Barbu: [Nu poate exista performanță fără multă muncă]
:: Interviu JURIDICE.ro: Silviu-Gabriel Barbu: [Magistratura nu se poate face nicidecum cu „pasiune”, ci se face exclusiv cu realism]
:: Interviu JURIDICE.ro: Silviu-Gabriel Barbu: [Raporturile dintre oameni au intrat într-o logică a apropierii mult mai mari]
:: Interviu JURIDICE.ro: Silviu-Gabriel Barbu: [Judecătorul se așteaptă să găsească raționamente juridice cursive, logice, clare, cu trimiteri doctrinare și jurisprudențiale pertinente și concludente]
:: Interviu JURIDICE.ro: Silviu-Gabriel Barbu: [În administrație, rezistența la schimbare este strâns legată de anumite interpretări rigide ale legislației aplicabile]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022