Maria Dumitru


Maria Dumitru

Informații personale
data şi locul naşterii: 4 iunie 1970, Buzău

Informații de contact
maria.dumitru@fdsa.usv.ro

Educaţie şi formare
2002-2010: Doctor în drept, cu distincţia magna cum laude, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Tema „Regimul juridic al dobânzii moratorii”, prof.univ.dr. Liviu Pop
2006-2008: Master Drept european, şef promoţie, Universitatea ,,Al. I. Cuza,, Iași, Facultatea de Drept
1995-1999: Licenţiat ştiinţe juridice, şef promoţie, Universitatea ,,Al. I Cuza,, Iași, Facultatea de Drept
1988-1993: Inginer, Universitatea „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie
1984-1988: Colegiul matematica-fizica „B.P.Haşdeu” Buzău

Activitate academică:
2011-prezent, Conferenţiar universitar doctor (începând din 1999 – preparator, asistent, lector)
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor; Drept comercial; Dreptul afacerilor.
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative
2013-prezent: Lector Institutul National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa (INPPI)
Institutul National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa, Bucuresti
2009 – 2012: Director al Departamentului de cercetare în domeniul dreptului privat din cadrul Centrului de Cercetări Juridice „Școala exegetică după metoda postglosatorilor”

Activitate profesională
2017-prezent: Arbitru, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț si Industrie Iași
2009-prezent: Practician în insolvenţă, Cabinet insolvență „Maria Dumitru”, Iași
1999-prezent: Avocat, Cabinet avocat „Maria Dumitru”, Iași
Activităţi juridice în domeniul dreptului comercial, al insolvenței, al dreptului civil, în domeniul fondurilor europene
1993-1995: Inginer, design vestimentar

Distinctii
1. Premiul revistei Dreptul şi al Uniunii Juriştilor din Romania, V.D. Zlătescu, în anul 2010 pentru lucrarea „Regimul juridic al dobanzii moratorii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
2. Nominalizarea în anul 2011 la premiul „Henri Capitant” pentru cea mai bună teză de doctorat sau monografie juridica a anului pe teme de drept privat oferit de Revista romana de drept privat cu lucrarea „Regimul juridic al dobanzii moratorii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
3. Distincția „magna cum laude” pentru studiile doctorale

Activitati extracurriculare
1. Expert curricula – Drept civil. Obligatii, Drept comercial – in cadrul proiectului „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ” , proiect finantat in cadrul contractului POSDRU/156/1.2/G/136421, Cod SMIS: 53191, „beneficiar Universitatea „Ştefan cel Mare”, februarie – iulie 2015;
2. Expert juridic insolventa in cadrul proiectului „Servicii pentru asigurarea unor experți care să vină în sprijinul Autorității de Management POSCCE”, contract nr. 12/7352/08.09.2014, beneficiar Ministerul Fondurilor Europene;
3. Expert juridic in cadrul proiectului „Servicii pentru asigurarea unor experți care să vină în sprijinul Autorității de Management POSCCE și al Organismelor Intermediare”, contract nr. 4/139/5731/12.11.2011, beneficiar Ministerul Fondurilor Europene
4. Membru în Grantul internațional „Netwoork of Legal Clinics („Rețeau de Clinici juridice”) finanţat de Canadian International Development Agency (CIDA) sub codul CIDA/CEE/ROM/CMSC/03, 2001-2005,
5. Expert reformă legislativă în echipa Grantului internațional „Regional and Community Participation to Prevent and respond to domestic violence,, TFVAW/CCE/ROM/CMSC/0 1, finanţat de United Nations –Development Fund for Women (ONU-UNIFEM ), concretizat în proiectul de lege care ulterior a fost adoptat ca Legea nr. 273/2003 privind violenţa domestică, 2001-2003

Publicații (selectiv)

1. Cărți
1. Maria Dumitru, Dreptul societăţilor comerciale, editia a II-a revizuita, Editura Institutul European, Iaşi, 2012
2. Maria Dumitru, Drept profesional. Teoria generală a contractului profesional, Editura Institutului European Iaşi, 2011
3. Maria Dumitru, Regimul juridic al dobânzii moratorii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
4. Maria Dumitru, Daunele-interese în materia obligaţiilor comerciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
5. Maria Dumitru, Regimul juridic al dobânzii legale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

2. Articole și studii
1. M. Dumitru, Inteligența artificială – între extazul tehnologiei și agonia răspunderii civile, în Analele Științifice ale Universității „AL.I.Cuza” Iași, tomul LXIV, Științe Juridice, supliment 2018.
2. M. Dumitru, Impreviziunea în contractele încheiate între comercianți și consumatori, în revista Curierul Judiciar nr.12/2018.
3. M. Dumitru, Răspunderea civilă – eterna si fascinanta Doamnă a dreptului civil, în volumul colectiv „100 de ani de drept” apărută la Editura Hamangiu, București, 2018.
4. M. Dumitru, Răspunderea civilă pentru încălcarea dreptului la reputație al societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile săvârșită prin intermediul internetului, în Analele Științifice ale Universității „AL.I.Cuza” Iași, tomul LXIII, Științe Juridice, nr. II/2017,
5. M. Dumitru-Nica, D-M. Ilucă, Crochiul dreptului de autor sub penelul internetului. Repere jurisprudențiale la 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, în volumul conferinței „10 ani de la aderarea României la Uniunea europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc” organizată de Academia Română, Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017
6. M. Dumitru, De la teorie la practică în materia reducerii penalității vădit excesive. Repere jurisprudențiale la 6 ani de la intrarea în vigoare a noului Cod civil român, în Acta Universitatis Lucian Blaga Sibiu, nr. 2/2017 , Editura Universul Juridic, ISSN 1582-4618, Bucuresti, 2017, pp. 59-73,
7. M. Dumitru, Prescripția dreptului de a obține executarea silită a hotărârilor judecătorești pronunțate sub Noul Cod de procedură civilă român în litigiile începute sub vechiul Cod civil și vechiul Cod de procedură civilă, în European Journal of Law and Public Administration 2017, Volume 4, Issue 1, pp. 35-43, https://doi.org/10.18662/eljpa/04,
8. M. Dumitru-Nica, „Obligația principală” – reper al reducerii penalității vădit excesive, în Analele Științifice ale Universității Al. I Cuza, Iași, seria Științe Juridice, nr.2/2016, Editura Universității „Al.I.Cuza” Iași
9. M. Dumitru-Nica, Evaluare critica a dispozitiilor referitoare la reducerea clauzei penale vădit excesivă – art.1541 alin. (1) lit. b) C. Civ român. Propuneri de lege ferenda, în volumul conferinței „Intrarea in vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”, organizată de Academia Romana, Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Radulescu”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016
10. M. Dumitru-Nica, Răspunderea pentru intrarea debitorului în insolvență. Elemente de noutate introduse de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență (Codul român al insolvenței). în volumul Conferintei internationale Rethinking Social Action. Core values., publicat în 2016 la Editografica , Italia (fosta MEDIMOND Publishing Compay)
11. M. Dumitru-Nica, Reducerea clauzei penale vădit excesive – o cutie a Pandorei in dreptul civil roman?, in Liber Amicorum Liviu Pop, Reforma dreptului privat român in contextul federalismului juridic european, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015.
12. M. Dumitru, Contractele de finanțare nerambursabilă în contextul deschiderii procedurii insolventei – actualitate si perspective, în volumul Conferintei „160 de invatamant juridic iesean” organizată de Facultatea de Drept a Universității „Al.I.Cuza” Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015
13. M. Dumitru-Nica, Înlocuirea practicianului în insolventa culpabil potrivit Legii nr.85/2014 (Codul roman al insolventei), (în coautorat cu C. Ignatescu) în revista „European Journal of Law and Public Administration”, nr.3/2015, p. 63-76, http://econpapers.repec.org/article/lumejlpa1/v_3a2_3ay_3a2015_3ai_3a3_3ap_3a63-76.htm
14. M. Dumitru-Nica, Reducerea clauzei penale – reținută a fi ,,vădit excesivă,, în temeiul art.1541 alin.1 lit.b C.civ. – constituie o facultate sau o obligație pentru instanta de judecată?, în „Dreptul” nr. 4/2015
15. M. Dumitru-Nica, Reducerea clauzei penale vadit excesive – la cerere sau si „din oficiu”, in revista „Drept” nr.8/2014;
16. M. Dumitru, Reevaluarea judiciara a clauzei penale – Între traditie si reforma, in volumul „Doctrina juridica romaneasca: intre traditie si reforma”, editat de Academia Romana, Institutul de cercetari juridice „Acad. Andrei Radulescu”, Editura Universul Juridic Bucuresti, 2014;
17. M. Dumitru, Interest Taxonomy In The Current Legislative Context, in Procedia-Social and Behavioral Sciences (2014), vol 149C; p.312-316, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814049611
18. M. Dumitru-Nica, Brief considerations on the notion of interest in the context of the Government Ordinance nr.13/2011 on the legal remunerative and penalty interest on pecuniary obligations, în revista „Jurnalul de studii juridice” nr. 1-2/2014
19. Maria Dumitru, Dreptul creditorului asupra părtilor sociale aflate in patrimoniul debitorului-utopie sau realitate?, în Dreptul nr. 11/2013
20. M. Dumitru, The new Civil Cod: monistic theory beteen intentions and reality, în Revista Romaneasca pentru Educatie Multiculturală, vol 5 Dec 2013;
21. M. Dumitru, Principiul disponibilităţii în materia reductibilităţii clauzei penale, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, fasciculul FESAP nr. 2/2013;
22. Maria Dumitru, Aportul bunurilor comune ale sotilor la interferenta dintre regimurile matrimoniale şi dreptul societar, în Dreptul nr. 7/2013
23. Maria Dumitru, Transferul titlurilor societare bunuri comune ale sotilor, în volumul Sesiunii ştiinţifice a Academiei Române – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2013
24. Maria Dumitru, Consideratii privind modificarea Legii 193/2000 privind clauzele abuzive incluse in contractele încheiate între comercianţi şi profesionişti, în Jurnalul de studii juridice nr. 3-4/2012
25. Maria Dumitru, Aportul sotilor la constituirea societatilor comerciale, in Buletinul stiintific al Universitătii „Mihail Kogalniceanu” Iasi, nr. 2/2012
26. Maria Dumitru, Noţiunea de profesionist, în Jurnalul de studii juridice, nr. 1-2/2012
27. Maria Dumitru, Răspunderea profesionistului persoană fizică pentru obligaţiile asumate în exercitarea profesiei potrivit noului Cod civil, in revista Law Study University Valahia nr. 1/2012
28. Maria Dumitru, Perspectivele dreptului privat român, în supliment la Jurnalul de studii juridice nr. 1-2/2012, vol.3
29. Maria Dumitru, Executarea silită în natură a obligaţiilor. Aspecte comparative între vechiul şi noul Cod civil, în supliment la Jurnalul de studii juridice nr. 1-2/2012, vol.4,
30. Maria Dumitru, Ipoteca asupra părţilor sociale de la constituire la perfectare, în Jurnalul de studii juridice nr. 3-4/2011
31. Maria Dumitru, Evaluarea judiciară a prejudiciului în cazul întârzierii în executarea obligaţiilor băneşti – posibilitate consacrată de Noul Cod Civil, în Jurnalul Studii Juridice, Supliment la nr. 1/2011
32. Maria Dumitru, Discuţii privind legalitatea operatiunilor de creditare între societăţile comerciale, în Dreptul nr. 8/2011
33. Maria Dumitru, Aspecte fiscale ale împrumuturilor între societăţile comerciale, în Jurnalul de studii juridice nr.1-2/2011
34. Maria Dumitru, Delimitarea dobânzii moratorii de instituţiile adiacente: dobânda compensatorie, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2010
35. Maria Dumitru, Dobânda restitutorie – Dobânda moratorie, în Dreptul nr. 12/2010
36. Maria Dumitru, Sistemul forfetar de reparaţie a prejudiciului moratoriu – o alegere potrivită?, în Dreptul nr. 10/201
37. Maria Dumitru, Compatibilitatea dobânzii moratorii cu mecanismele destinate a neutraliza eroziunea monetară: valorismul, în Dreptul nr. 9/2010
38. Maria Dumitru, Obiectul creanţei de dobândă moratorie, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Iurisprudentia nr. 2/2010
39. Maria Dumitru, Repararea prejudiciului moratoriu – actualitate şi perspective, în Pandectele române nr. 8/2010
40. Maria Dumitru, Dobânda moratorie – fruct civil?, în Curierul Judiciar nr. 8/2010
41.Maria Dumitru, Reparaţia forfetară a prejudiciului moratoriu – un sistem ataşat răspunderii contractuale, în volumul Sesiunii ştiinţifice a Academiei Române-Centrul de cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Editura Universul Juridic , Bucureşti, 2011
42. Maria Dumitru, Delimitarea dobânzii moratorii de instituţii adiacente: dobânda restitutorie, în volumul Sesiunii ştiinţifice a Academiei Române – Centrul de cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
43. Maria Dumitru, Perspectiva istorică asupra instituţiei dobânzii, în volumul Studii şi Cercetări Juridice europene, vol. I al Conferinţei internaţionale a doctoranzilor în drept, organizată de Centrul European de Studii şi Cercetări juridice şi Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010
44. Maria Dumitru, Taxonomia dobânzilor, în volumul Studii şi Cercetări Juridice europene, vol. I, al Conferinţei internaţionale a doctoranzilor în drept, organizată de Centrul European de Studii şi Cercetări juridice şi Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010
45. Maria Dumitru, Nulitatea de drept societar – un model potrivit pentru Noul Cod civil?, în Jurnalul de studii juridice nr. 3-4/2010
46. Maria Dumitru, Dobânda moratorie în ansamblul daunelor-interese, în Jurnalul de studii juridice nr. 1-2/2010
47. Maria Dumitru, Dreptul de opţiune al creditorului în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale, în Dreptul nr. 12/2008,
48. Maria Dumitru, Reevaluarea judiciară a clauzei penale, în Dreptul nr. 4/2008,
49. Maria Dumitru, Punerea în întârziere în materia obligaţiilor comerciale, în Dreptul nr. 2/2008
50. Maria Dumitru, Cumulul diferitelor tipuri de daune în materia obligaţiilor comerciale, în Pandectele romane nr. 10/2007,
51. Maria Dumitru, Regimul juridic al dobânzii legale cu titlu de daune (II), în Revista de drept comercial nr. 2/2007
52. Maria Dumitru, Regimul juridic al dobânzii legale cu titlu de daune (I), în Revista de drept comercial nr. 1/2007
53. Maria Dumitru, Evaluarea daunelor-interese în materie comercială, în Acta Universitatis „Lucian Blaga”, seria Jurisprudentia nr. 1-2/2007
54. Maria Dumitru, Cumulul dobânzii legale cu alte tipuri de daune în materia obligaţiilor băneşti, în Dreptul nr. 12/2006
55. Maria Dumitru, Daunele interese – modalitate de executare a obligaţiilor sau formă a răspunderii civile?, Anuarul Universităţii ,,Petre Andrei”, Tomul XII, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2006
56. Maria Dumitru, Tudor Safta-Romano, Trăsături specifice ale daunelor-interese în materia obligaţiilor băneşti, Anuarul Universităţii ,,Petre Andrei”, Tomul XII, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2006
57. Maria Dumitru, Tudor Safta-Romano, Mijloacele juridice de dobândire a înscrisului autentic necesar efectuării publicităţii imobiliare, Anuarul Universităţii „Petre Andrei”, Tomul XI, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005
58. Maria Dumitru, Oana Zaharia-Lefter, Protecţia drepturilor omului versus principiul independenţei judecătorilor în contextul politico-legislativ actual, în Anuarul Universităţii „Petre Andrei”, Tomul IX, Drept, Editura Cantes, Iaşi, 1999-2000
59. Maria Dumitru, Oana Zaharia-Lefter, Tudor Safta-Romano, Noul regim juridic al dobânzilor, Anuarul Universităţii „Petre Andrei”, Tomul IX, Drept, Editura Cantes, Iaşi, 1999-2000

 


:: Maria Dumitru este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 22 noiembrie 2019