Ioan Lazăr


Educație și formare
Licențiat în drept, absolvent de studii postuniversitare (specializarea Drept judiciar public) și masterale în domeniul dreptului (specializarea Științe Penale și Criminalistică) și a științelor economice (specializarea Managementul serviciilor publice).

Doctor în drept, cu teza intitulată „Jurisdicţii administrative în materie financiară”, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova.

Atestat de abilitare în domeniul studii universitare de doctorat, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3834 din 04 iunie 2018.

Modulul I – Formare psihopedagogică iniţială, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Absolvent al Programului naţional de training şi autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”, Proiect finantat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Curs de pregătire în domeniul medierii organizat de către Ministerul Justiţiei, Ambasada SUA şi Centrul Pilot de Mediere din Craiova.

Stagiu de cercetare la Universitatea economică din Wiena, (Wirtschafts Universität Wien).

Certificat de competenţă lingvistică – Limba germană, nivelul B1 (foarte bine) Facultatea de Litere, Centrul de limbi străine ”INTERLINGUA” Universitatea din Craiova.

Experiență profesională
Conducător Doctorat. Disciplina: Dreptul Concurenței. Universitatea ”Nicolae Titulescu” București

Consilier – Secretar de Stat. Ministerul Justiției

Avocat în cadrul Baroului Alba, fost lector asociat INPPA Bucureşti, arbitru în cadrul Camerei de Comerţ și Industrie Mureș.

Conferenţiar universitar, titular disciplinele: Dreptul finanţelor publice și Dreptul european al concurenţei, nivel licență, respectiv disciplina Drept fiscal, nivel masterat, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Cercetător ştiintific asociat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”  al Academiei Române.

Membru în comitetul ştiinţific, redacţional sau colaborator permanent ale unor publicații juridice, precum: Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal – RRPSDCP (membru în Comitetul de redacție); Revista Consultant fiscal – CCF (membru în Comitetul de redacție); Revista “Dreptul” (fost membru în Comitetul de redacție în prezent membru al Comitetului Științific); Revista “Law Review” (Editor asociat), Revista “Reflecții Academice” (membru în Comitetul științific); Revista “Curentul Juridic” (fost membru Comitetul de redacție) şi Revista română de executare silită (fost membru Comitetul de redacție), Revista ”Pandectele Române” (fost colaborator permanent).

Membru fondator, respectiv membru al unor asociaţii cu profil juridic sau economic, precum: ”Athens Institute for Education and Resarch” (Atena, Grecia) – Cercetator în cadrul ”Law Resarch Unit”; Membru Asociația internațională ”Pro Iure” Tg. Mures; Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE (București); Centrul de Excelență Academică – CExA (Bucureşti); Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private – SOROCAPP (Târgu Mureș); Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica  Moldova – ISAM (Chişinău, Republica Moldova); Comitetul Consultativ al Organizaţiei Studenţeşti de Consultanţă Economică „Theory & Practice Consult” (Cluj-Napoca); Asociaţia „Jus Alba” (Alba Iulia); Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (Sibiu).

Membru în Programul Phare 2004, societatea civila, componeta 3 – Democratie, drepturile omului, statul de drept, independența justiției, înființarea Centrului de Mediere Alba, finanțat de Uniunea Europeană. Contract nr. 2004/016-722.01.02/03/DEM.

Membru în Grantul internaţional proiect Modul European Jean Monnet, nr. de referinţă Ref. 07/0120, contract nr. 2007-1400/001-001 JEA  JEACH.

Expert evaluator pentru domeniul Drept şi Ştiinţe Administrative în Programul Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicarea ştiinţifică, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), Proiect cofinanţat de UE din Fodul Social European prin POS DRU 2007-2013 (Axa prioritară 1/DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării).

Raportor în cadrul raportului anual (RULE OF LAW INDEX în perioada 2012 – 2021) sub egida organizației internaționale ”WOLRD JUSTICE PROIECT”. Volum realizat și editat de către organizația internațională ”WOLRD JUSTICE PROIECT” – The World Justice Project 1025 Vermont Ave Street NW, Suite 1200 Washington, D.C. 20005 USA.

Erasmus+ 2018, International Mobility Credit, Grant Agreement GfNA-II.7-C Eramsus+2018, Columbia, Universidad Distrital Francisco ”José de Caldas”, Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Perioada 30 martie – 8 aprilie 2019.

Erasmus+ 2018, International Mobility Credit, STA Eramsus+ 2018-2019, KA 103-047594, Edutus Colege – Hungary. Perioada 17 septembrie 2019 – 21 septembrie 2019.

Erasmus+ 2018, International Mobility Credit STA Eramsus+ 2018-2021, KA 103-047594 St. Cyril, St. Methodius University of Veliko Tarnovo- Bulgaria. Perioada 24 mai 2019 – 28 mai 2019.

Erasmus+ 2018, International Mobility Credit STA Eramsus+ 2018-2019, KA 103-047594 Edutus Colege – Hungary. Perioada 3 februarie 2020 – 7 februarie 2020.

Premii și dinstincții
Premiul “Anibal Teodorescu” al Uniunii Juriştiilor din România.
Distincţia”Membru de onoare al Catedrei de drept administrativ” acordat de către Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova.
Distincţia „Profesor Bologna acordată de către Uniunea Naţională a Organizaţilor Studenţeşti din România, în anul 2014.
Distincţia ”Merite deosebite în activitatea de coordonare a cercetării studențești” acordată de către Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova.  

Activitate științifică  

Cărţi relevante
– Volumul conferinţei studențești internaţionale cu tema „Aspecte referitoare la armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitară”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-127-313-6 – coordonator principal al volumului;
– „Jurisdicții administrative în materie financiară”, monografie publicată în cadrul bibliotecii de Drept public (la acea dată sub coordonarea științifică a regretatului profesor Ion Deleanu), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN nr. 978-973-127-449-2 – autor;
– Dreptul finanțelor publice, I, Drept bugetar, Ed. Universul Juridic, București, 2013, ISBN 978-606-673-119-5 – autor;
– Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Ed. Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-787-6 – autor;
– Dreptul finanțelor publice, vol I, Drept bugetar, ed. 2, Ed. Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-861-3 – autor.
– Măsurile financiar-fiscale şi politica Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018, ISBN: 978-6-06-271177-1
– Sancțiunile procesuale penale, Ed. C.H. Beck, București, 2020, ISBN: 978-606-18-1005-5, coautor Mihai Giurgea.
– Volumul – In Honorem Mircea N. Costin, Ed. Hamangiu, București, 2020 (coordonatori: S. Golub, R.F. Hodos, I. Lazar, M. Mocanu) ISBN: 978-606-27-1470-3.
– Dreptul finanțelor publice, vol I, Drept bugetar, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2022, ISBN 978-606-18-1157-1.

Articole relevante
– „Medierea. Studiu asupra unei metode de soluţionare a conflictelor” în ”Revista de Drept Comercial” nr. 3/2006, pp. 49-57 – autor;
– „Sancţiunea nepublicităţii şedinţei de judecată. Problemă juridică ce necesită un recurs în interesul legii” în ”Dreptul” nr. 11/2007, pp. 190-193- coautor;
– „Avantajele jurisdicţiilor administrative în procesul de înfăptuire a justiţiei, cu privire specială şi asupra medierii” în ”Revista de Drept Public” nr. 1/2009, pp. 57-77, autor;
– „Delimitarea dintre opoziţia la executare prevăzută în legea cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934 si contestaţia la executare silită prevăzută în Codul de procedură civilă” în „Revista Română de Drept al afacerilor” nr. 4/2009, pp. 62-74, autor;
– „Căile de atac în materia titlurilor de credit. Opoziţia la executarea biletelor la ordin”, Revista română de executare silită nr. 2/2009 – autor;
– „Unele consideraţii în materia actelor administrative fiscale”, Revista Dreptul nr. 7/2009, pp. 109-119 – autor;
– „Cu privire la natura juridică a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”, Revista Dreptul nr. 2/2010 – autor;
– ”Recursul cvasi-contencios în materie financiară”, Revista de Drept Public nr. 1/2010 – autor;
– „Consideraţii privind achiziţiile publice în contextul adoptării Tratului de la Lisabona” Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2010, pp. 62-74 – autor;
– „Garantarea liberului acces la informaţii de interes public în reglementările unor state membre ale Uniunii Europene” Revista Pandectele Române nr. 3/2010, pp. 70-90 – coautor;
– „Trăsăturile actului administrativ-jurisdicţional în contextul legislaţiei române actuale” Revista Dreptul nr. 8/2010, pp. 182-203 – autor;
– „Contractul administrativ în activitatea administraţiei publice” Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative nr. 1/2010, pp. 93-129 – autor;
– „Jurisdicţiile administrative în materie financiară în dreptul comparat. Studiu de caz: Belgia” Revista Pandectale Române nr. 8/2010, pp. 71-103 – autor;
– “Jurisdicţiile administrative în materie financiară în dreptul comparat. Studiu de caz: Austria” Revista româna de executare silită nr. 3/2010, pp. 62-91 – autor;
– „Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României”, Revista Pandectele Române nr. 10/2010, pp. 65-73 – coautor;
– ”Considerations on the Role of the E.U.’s Competition Policy in Achieving the Objectives of the Strategy Europe 2012”, Revista Curentul Juridic nr. 3/2010, pp. 83 – 89 – autor;
– „Discuţii în legătură cu liberarea provizorie sub control judiciar”, Revista Dreptul nr. 3/2011- autor;
– „Percheziţia în contextul prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat”, Revista Dreptul nr. 6/2011 – autor;
– „Implicaţiile hotărârii pronunţate de CJUE în cauza Tatu contra României privitor la cazul special de revizuire reglementat de articolul 21 alin. 2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ”, Revista Pandectele Române nr. 7/2011, pp. 97-108 – coautor;
– ”Considerații privind funcțiile finanțelor publice” (partea a I-a), Revista Curierul fiscal nr. 1/2012, pp. 46-50- coautor;
– ”Considerații privind funcțiile finanțelor publice” (partea a II-a), Revista Curierul fiscal nr. 2/2012, pp. 51-53 – autor;
– ”Aspecte legate de arbitrajul comercial internațional în materie de concurență în Uniunea Europeană”, Revista Română de Drept Privat nr. 6/2011, pp. 114-124 – coautor;
– ”Discuții privind natura executării silite și a activității executorului judecătoresc în reglementarea noului Cod de procedură Civilă”, Revista română de executare silită nr. 3/2011, pp. 100-122 – autor;
– ”Considerations on International Commercial Arbitration în Competition Matters in the European Union” Revista Curentul Juridic nr. 2/2012, pp. 103 -111- coautor;
– ”Studiu de drept comparat privind activitatea administrativ-jursidicțională în domeniul concurenței”, Revista Pandectele Române nr. 9/2012, ISSN 1582-4756, pp. 63-83, coautor;
– ”Izvoarele dreptului finanțelor publice” Revista Curierul fiscal nr. 8/2012, ISSN 1841-7779, pp. 47-52 – autor;
– ”Statul și abuzul de poziție dominantă în dreptul Uniunii Europene” Revista de Drept Public nr. 4/2012, pp. 153-161 – coautor.
– ”Validarea popririi in actualul si viitorul cod de procedura civilă” în ”Revista română de executare silită” nr. 3/2012 – autor;
– ”The Quasi-Contentious Appeal”, Revista Law Review, vol II., oct.-dec. 2012, ISSN 2246-9435- autor;
– ”Reflecții particulare asupra competenței judiciare în materie civilă”, Revista Pandectele Române nr. 2/2013, pp. 18-35- coautor;
– ”Instituțiile financiare internaționale”, Revista Pandectele Române nr. 4/2013, p. 67-88, autor;
– “Considerații privind conceptul de ”dreptul finanțelor publice”, Revista Curierul fiscal nr. 6/2013, pp. 310-315 – autor.
– “Noţiuni relevante în dreptul european al concurenței”, Revista Pandectele Române nr. 9/2014, pp. 17-56 – autor;
– Înțelegerile anticoncurențiale între întreprinderi în dreptul european al concurenței (Partea a I-a), Revista Pandectele Române nr. 5/2015, pp. 15-50 – autor;
– Înțelegerile anticoncurențiale între întreprinderi în dreptul european al concurenței (Partea a II-a), Revista Pandectele Române nr. 6/ 2015, pp. 19 – 60 – autor;
– Abuzul de poziție dominantă în dreptul european al concurenței (Partea a I-a), Revsita Universul Juridic nr. 10/2015 – coautor;
– Abuzul de poziție dominantă în dreptul european al concurenței (Partea a II-a), Revista Universul Juridic nr. 12/2015 – coautor;
– Studiu de caz privind infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în jurisprudenţa Curţii de Apel Alba Iulia, Revista Universul Juridic nr. 11/2016 – autor;
– ”Studiu de caz: Polițistul local, ”agent 007”  în jurisprudenta unor instanțe din cadrul Judecătoriei și Tribunalului Sibiu, în materie contravențională, în domeniul construcțiilor și urbanismului”, Revista Universul Juridic nr. 2/2017 – autor;
– ”Discuţii privind momentul de la care începe să curgă termenul de declarare a contestaţiei pentru procuror în materia măsurilor preventive”, Revista Dreptul nr. 7/2017- coautor;
– ”Aspecte controversate în materia sancţiunilor procesual penale”, Revista Dreptul nr. 11/2017- coautor;
– ”Eroarea de diagnostic in cazurile de malpraxis. Ipoteze ale raspunderii medicului”, Revista Dreptul nr. 3/2018 –
– ”Standardul de proba a vatamarii procesuale in cazul nulitatii actelor procesual penale”, Revista Dreptul nr. 4/2018, ISSN 1018-04-35 – coautor;
– ”Baroul Alba în contextul Marii Uniri – avocatul dr. Camil Velican, primul primar român, de după Marea Unire, al orașului Alba Iulia”, Revista Dreptul nr. 12/2018, ISSN 1018-04-35 – autor;
– ”Discuții privind aplicabilitatea art. 159 alin. (5) și (6) din Codul de procedură fiscală (fostul art. 113 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003) în materia transferului dreptului de proprietate asupra unui autoturism de ocazie între rezideți ai unor state membre ale UE”, Revista Dreptul nr. 5/2019, ISSN 1018-04-35 –
– ”Sancţiunea nulităţii absolute virtuale în procedura penală”, Revista Dreptul nr. 10/2019, ISSN 1018-04-35 –
– ”Discuții referitoare la beneficiarii deducerii personale în cazul recăsătoriei soțului împreună cu care locuiește minorul provenit dintr-o căsătorie anterioară”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2019 pp. 80-83 – coautor.
– ”Some considerations regarding the application of the EU Competition Rules in the context of Services of General Economic Interest”, Revista Curentul Juridic nr. 3/2021- coautor

Publicații indexate ISI-WEB OF SCIENCE CORE
– ”Considerations on the implementation of the lifelong learnig initiative in the european union” – 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain, articol publicat în Book SeriesProcedia – Social and Behavioral Sciences„ (volum indexat ISI Proceedings), Nr. 46/2012, ISSN 1877-0428, pp. 2553 – 2536 – coautor;
– ”The European Union Cohesion Policy in Romania – Strategic Approach to the Implementation Proces”, articol publicat în revista Transylvanian Review of Administrative Sciences” (revistă cotată ISI- factor de impact pe 2012 = 0.380), nr. 36 E 2012, ISSN 1842-2845, pp. 114-142 – coautor;
– „The Efficiency of Public Procurement Procedures. The Principle of Integrity”- International Conference on Perspectives of Business Law in the Third Millennium, 02 noiembrie 2012 Bucuresti, în „Studies of Business Law – Recent Developments and Perspectives” (volum indexat ISI Proceedings), 2013, ISBN: 978-3-631-64128-6; 978-3-653-03073-0, pp. 49-59 – coautor.

Cuvânt înainte. Prefață. Interviu
– Cuvânt înainte la volumul: „Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea  imobiliară  asupra  terenurilor” autor Oliviu Puie, Ed. Universul Juridic, 2014, ISBN 978-606-673-247-5.
– Interviu prof. Ioan LeșNoul cod de procedură civilă” publicat în Pandectele Române nr. 2/2013, pp. 9-17;
– Cuvânt înainte la: „Tratat teoretic si practic de contencios administrativ” autor Oliviu Puie, Universul Juridic, 2016, ISBN: 978-606-673-662-6.
– Cuvânt înainte la: “Contractul administrativ ca forma juridica de prestare a serviciilor publice” autor Bogdan Florea, Ed. Pro Universitaria, Bucuresti, 2018, ISBN 978-606-26-0791-3.
– Cuvânt înainte la: „Tratat de contracte administrative şi contencios al contractelor administrative în contextul Codului administrativ şi al actelor normative interne şi unionale” autor Oliviu Puie, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2020, ISBN: 978-606-39-0660-2.

 Membru în comisii de doctorat
14 septembrie 2016, Universitatea ”Lucian Balga” din Sibiu, membru în comisia de susținere a tezei de doctorat în domeniul: Drept, cu titlul ”Procedura de solutionare a litigiilor administrative”.
10 februarie 2017, Universitatea ”Lucian Balga” din Sibiu, membru în comisia de susținere a tezei de doctorat în domeniul: Drept, cu titlul ”Studiu comparat al procedurilor aplicare practicilor anticoncurentiale”.
6 martie 2020, Universitatea din Craiova, membru în comisia de susținere a tezei de doctorat în domeniul: Drept, cu titlul: „Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa”.
3 septembrie 2021, Universitatea din Craiova, membru în comisia de susținere a tezei de doctorat în domeniul: Drept, cu titlul: „Administratorul persoană juridică”.
3 septembrie 2021, Universitatea din Craiova, membru în comisia de susținere a tezei de doctorat în domeniul: Drept, cu titlul: „Abuzul de bunuri sociale”.

 Hobby
Dive Master”, ENALIOS DIVING SCHOOL cu sediul în loc. Katerini, Grecia – atestat „PADI”, Certificat nr. 281049.
Membru fondator al Clubului de tenis „Sun Tenis Club”, organizator al turneului de tenis pentru copii – „Cupa Îngheţata Lazăr”.
Am activat în diverse ramuri sportive cum ar fi: speologie, escaladă sportivă, scuba diving, judo şi orientare turistică.