Andrea Annamaria Chiș

Andrea Annamaria Chiș este judecător de peste 25 de ani, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și lector universitar dr. la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. A scris și a coordonat proiectul TAEJ – Transparență, Accesibilitate și Educație Juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, având ca și componente comunicarea interprofesională offline și online, precum și cu celelalte puteri ale statului și mass media. A participat în proiecte internaționale privind comunicarea (United Nations Office on Drugs and Crimes – UNODC – Use of Social Media by Judges) sau având ca și componentă comunicarea (European Judiciary Training Network – EJTN – project on Rule of Law in Europe) și a coordonat astfel de proiecte în cadrul unor organizații internaționale (European Network of Councils for the Judiciary – ENCJ – project Public Confidence and the Image of Justice 2017-2019). A absolvit diverse cursuri de soft skills și este implicată în procesul de stare de bine la nivel organizațional și personal în interiorul sistemului judiciar.

Listă de lucrări publicate

 Studii
1. Considerații privind accesorialitatea apelului incident sau provocat raportat la apelul principal, în Revista de note şi studii juridice, disponibilă pe juridice.ro
2. Opinia dizidentă în common law și dreptul continental, în practica instanțelor internaționale și în arbitrajul internațional – beneficii şi deservicii, în In honorem Dan Chirică, Între dogamatica dreptului și rațiunea practică, Editura Hamangiu, București, 2018, coautor Gh.-L.Zidaru
3. Contradictorialitatea ca o obligație pentru judecător, în In honorem Valeriu Stoica, Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea, Editura Universul Juridic, București, 2018, coautor Gh.-L.Zidaru (p. 300-324)
4. Transcendent Justice? Legal and Philosophical Perspectives, Studia Universitatis Babeș Bolyai, Philosophia, nr. 1/2017, coautor I. Copoeru
5. Rolul judecătorului în aplicarea principiilor contradictorialităţii şi al dreptului la apărare, în Revista română de drept al afacerilor nr. 1/2015
6. Scurte consideraţii privind aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil, în Revista română de drept al afacerilor nr. 12/2013
7. Procedura prealabilă a medierii şi regularizarea cererii de chemare în judecată în lumina noului Cod de procedură civilă, în Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2013
8. Medierea în contextul noului Cod de procedură civilă, în Revista de note şi studii juridice, disponibilă pe juridice.ro
9. Elemente de noutate privind reglementarea căilor de atac în noul Cod de procedură civilă şi legea de degrevare a instanţelor. (I) Căi de atac generale şi speciale. Dispoziţii generale. Căile de atac de reformare, în în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2013
10. Publicitatea clauzei de inalienabilitate expresă şi subînţeleasă în convenţiile privitoare la imobile, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 2/2012
11. Obiectul cărţii funciare în lumina Noului Cod civil – dispoziţii speciale privind înscrierea drepturilor tabulare, în Revista română de drept privat nr. 3/2012
12. Protection of Databases – The Sui Generis Right, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudenţia nr. 3/2009
13. Legea aplicabilă acţiunilor de carte funciară. Ultraactivează sau nu Decretul-lege nr. 115/1938?, în Revista română de drept privat nr. 4/2007
14. Despre discriminarea salarială a magistraţilor, în Curierul Judiciar nr. 12/2005
15. Competenţa şi atribuţiile instanţelor de judecată în materia Legii 10/2001, în Dreptul nr. 4/2004
16. Regimul juridic al nulităţilor contractelor de vânzare-cumpărare privind imobilele preluate de stat fără titlu, în Pandectele Române nr. 1/2003
17. Acţiunile de carte funciară în lumina actualei reglementări, în Dreptul nr. 11/1999
18. În legătură cu uzucapiunea extratabulară, în Dreptul nr. 7/1995

Teza de doctorat – Cărți, Capitole
19. Rolul judecătorului în procesul civil, în coautorat (Gh. L. Zidaru), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015
20. Colectiv, coord. Dan A. Popescu, Ionuţ F. Popa, Liber Amicorum Liviu Pop, Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European, Universul Juridic, Bucureşti, 2015, în coautorat (Gh. L. Zidaru), studiul intitulat Rolul judecătorului şi principiul disponibilităţii în procesul civil român – conexiuni şi limitări
21. Teste – grilă. Drept procesual civil. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice, Ediţia a II-a, în coautorat (A. Ciurea), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015
22. Publicitatea imobiliară în concepţia Noului Cod civil, publicată la Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012
23. Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul II Cartea a III-a şi Cartea a IV-a (art. 535-1.163), Universul Juridic, Bucureşti, 2013, studiul intitulat – Cartea funciară (p. 428- 473)
24. Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul II Cartea a III-a şi Cartea a IV-a (art. 535-1.163), Universul Juridic, Bucureşti, 2013, în coautorat (D. Dobrev) – studiul intitulat Uzucapiunea în noul Cod civil (p. 500-529)
25. Colectiv, coord. I. Copoeru, N. Szabo, Etică şi cultură profesională, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, în coautorat (F.-I. Moţu), studiul intitulat – Comunicarea profesională în justiţie. Aparenţa de imparţialitate în contextul comunicării dintre judecători şi avocaţi (p. 167-177).

Jurisprudență comentată
26. Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate dobândit prin divizare, formulată de creditorul chirografar al societăţii divizate. Consideraţii privind data dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prin divizare versus data transferului dreptului de proprietate, consecinţe pe planul publicităţii imobiliare. Dispoziţii tranzitorii privind aplicarea noului Cod civil. Protecţia transferului dreptului de proprietate anterior dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prin divizare sau anterior înscrierii divizării în registrul comerţului, soluţii posibile în lumina noului Cod civil, notă aprobativă scrisă împreună cu D. Dobrev, în Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2013
27. Probleme de drept soluţionate neunitar in practica instanţelor de judecată – Moartea părţii în cursul procesului. Neintroducerea în cauză a moştenitorilor în etapa procesuală respectivă. Exercitarea căilor de atac. Calificarea nulităţii. Remedii, în Pandectele Române nr. 5/2012
28. Probleme de drept soluţionate neunitar in practica instanţelor de judecată – Condiţiile actului întrerupător al termenului de perimare versus perimarea instanţei prevăzută de art. 417 noul C. pr. civ., în Pandectele Române nr. 4/2012
29. Acţiune în inopozabilitatea titlului privind un imobil preluat de stat fără titlu valabil, promovată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi împlinirea termenului pentru exercitare a acţiunii în constatarea nulităţii contractului de vânzare cumpărare subsecvent, de către un proprietar care nu a formulat nici o cerere anterioară de restituire a imobilului. Inadmisibilitate. Invocarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2006
30. Examen de practică judiciară: Revendicare imobiliară în sistem de publicitate prin cărţi funciare – două cărţi funciare individuale deschise pentru acelaşi apartament Notă explicativă la Curtea de Apel Cluj, decizia numărul 2609 din 23 septembrie 2001, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2002

Buletine ale jurisprudenţei
31. Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Cluj 2005, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2006
32. Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Cluj 2007. Drept civil. Dreptul familiei. Protecţia minorului. Dreptul muncii. Asigurări sociale. Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008 (speţa 17, pp.75-78, citată de M. Nicolae, în Tratat de publicitate imobiliară, Vol. II, Noile cărţi funciare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pag. 540, nota 2)
33. Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Cluj 2008. Drept civil. Dreptul familiei. Protecţia minorului. Dreptul muncii. Asigurări sociale. Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 (speţa 42, pp.176-179, citată de M. Nicolae, în Tratat de publicitate imobiliară, Vol. II, Noile cărţi funciare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pag. 577 nota 1 şi speţa 46, pp. 190-193, ibidem, 685, nota 1)
34. Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Cluj 2009. Drept civil. Dreptul familiei. Protecţia minorului. Dreptul muncii. Asigurări sociale. Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
35. Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Cluj 2010. Drept civil. Dreptul familiei. Protecţia minorului. Dreptul muncii. Asigurări sociale. Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
36. Buletinul Jurisprudenţei Curţii de Apel Cluj 2014, Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

Limbi straine cunoscute
engleză, maghiară, franceză