Andrea Annamaria CHIȘ

Andrea Annamaria Chiș

Educație și formare
2012: Doctorat – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2009: Master – Drept privat comunitar în limba maghiară, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1994: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Experiență relevantă
Lector univ. dr. la disciplinele Drept procesual civil și Dreptul european al proprietățiiintelectuale în cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Judecător la Curtea de Apel Cluj, Secția I civilă

Publicații
Studii
1) Scurte consideraţii privind aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil, în Revista română de drept al afacerilor nr. 12/2013
2) Procedura prealabilă a medierii şi regularizarea cererii de chemare în judecată înlumina noului Cod de procedură civilă, în Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2013
3) Medierea în contextul noului Cod de procedură civilă, în Revista de note și studii juridice, disponibilă pe JURIDICE.ro
4) Elemente de noutate privind reglementarea căilor de atac în noul Cod de procedurăcivilă și legea de degrevare a instanțelor. (I) Căi de atac generale și speciale. Dispoziții generale. Căile de atac de reformare, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2013
5) Publicitatea clauzei de inalienabilitate expresă şi subînţeleasă în convenţiile privitoare la imobile, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 2/2012
6) Obiectul cărţii funciare în lumina Noului Cod civil – dispoziţii speciale privind înscriereadrepturilor tabulare, în Revista română de drept privat nr. 3/2012
7) Protection of Databases – The Sui Generis Right, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudenţia nr. 3/2009
8) Legea aplicabilă acţiunilor de carte funciară. Ultraactivează sau nu Decretul-lege nr. 115/1938?, în Revista română de drept privat nr. 4/2007
9) Despre discriminarea salarială a magistraţilor, în Curierul Judiciar nr. 12/2005 – citată de C. Alexe, Judecătorul în procesul civil, între rol activ și arbitrar, Volumul I, Ed.C.H. Beck, București, 2008 (p. 246, nota 4)
10) Competenţa şi atribuţiile instanţelor de judecată în materia Legii nr. 10/2001, în Dreptul nr. 4/2004
11) Regimul juridic al nulităţilor contractelor de vânzare-cumpărare privind imobilelepreluate de stat fără titlu, în Pandectele Române nr. 1/2003
12) Acţiunile de carte funciară în lumina actualei reglementări, în Dreptul nr. 11/1999
13) În legătură cu uzucapiunea extratabulară, în Dreptul nr. 7/1995

Teza de doctorat – Cărți
14) Publicitatea imobiliară în concepţia Noului Cod civil, publicată la Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2012
15) Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii și comentarii, Volumul II Cartea a III-a și Cartea a IV-a (art. 535-1.163), Ed. Universul Juridic, București, 2013,studiul intitulat –Cartea funciară (p. 428- 473)
16) Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii și comentarii, Volumul II Cartea a III-a și Cartea a IV-a (art. 535-1.163), Ed. Universul Juridic, București, 2013, în coautorat (D.Dobrev) – studiul intitulat Uzucapiunea în noul Cod civil (p. 500-529)
17) Colectiv, coord. I. Copoeru, N. Szabo, Etică şi cultură profesională, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, în coautorat (F.-I. Moţu), studiul intitulat – Comunicarea profesională în justiţie. Aparenţa de imparţialitate în contextul comunicării dintre judecători şi avocaţi (pp. 167-177).

Jurisprudență comentată
18) Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a dispus intabulareadreptului de proprietate dobândit prin divizare, formulată de creditorul chirografar al societăţiidivizate. Consideraţii privind data dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţatăprin divizare versus data transferului dreptului de proprietate, consecinţe pe planul publicităţiiimobiliare. Dispoziţii tranzitorii privind aplicarea noului Cod civil. Protecţia transferului dreptuluide proprietate anterior dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prindivizare sau anterior înscrierii divizării în registrul comerţului, soluţii posibile în lumina nouluiCod civil, notă aprobativă scrisă împreună cu D. Dobrev, în Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2013
19) Probleme de drept soluţionate neunitar in practica instanţelor de judecată – Moarteapărţii în cursul procesului. Neintroducerea în cauză a moştenitorilor în etapa procesualărespectivă. Exercitarea căilor de atac. Calificarea nulităţii. Remedii, în Pandectele Române nr. 5/2012
20) Probleme de drept soluţionate neunitar în practica instanţelor de judecată – Condiţiile actului întrerupător al termenului de perimare versus perimarea instanţei prevăzută de art. 417 noul C. pr. civ., în Pandectele Române nr. 4/2012
21) Acţiune în inopozabilitatea titlului privind un imobil preluat de stat fără titlu valabil,promovată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi împlinirea termenului pentruexercitare a acţiunii în constatarea nulităţii contractului de vânzare cumpărare subsecvent, de către un proprietar care nu a formulat nicio cerere anterioară de restituire a imobilului. Inadmisibilitate. Invocarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2006
22) Examen de practică judiciară: Revendicare imobiliară în sistem de publicitate prin cărţi funciare – două cărţi funciare individuale deschise pentru acelaşi apartament. Notă explicativă la Curtea de Apel Cluj, decizia numărul 2609 din 23 septembrie 2001, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2002

Limbi straine cunoscute
engleză, maghiară, franceză